Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Bek B.V. te Veghel, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 16043622.

 

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Bek voornoemd.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Bek opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
c. Informatiedragers: alle huidige en toekomstige gangbare datadragers en opslagmethodieken van welke aard dan ook.

 

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Bek gesloten overeenkomsten.
2. Deze leveringsvoorwaarden gelden voor zowel schriftelijke als digitaal (online) met Bek gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3: Fysieke offertes, aanbiedingen
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Bek niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van Bek zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts onvoorwaardelijk worden aanvaard. Het leidt niet tot een overeenkomst alvorens Bek dat schriftelijk heeft bevestigd, Bek daaraan zelf uitvoering geeft dan wel dat uitdrukkelijk uit de aanbieding zelf blijkt.
3. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand onvoorwaardelijk is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan Bek gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

 

Artikel 4: Digitale offertes, aanbiedingen
1. De opdrachtgever waar Bek een portal voor heeft ingericht, ontvangt van Bek een unieke gebruikersnaam en toegangscode waarmee hij kan inloggen op de brandportal van Bek om zo een of meer orders te plaatsen. De gebruikersnaam en toegangscode zijn uniek en alleen geldig voor de contactpersoon van de opdrachtgever. Deze zal de gebruikersnaam en toegangscode niet delen met, verstrekken aan en/of overdragen aan (een) derde(n).
2. Indien (de contactpersoon of -personen van de) opdrachtgever de gebruikersnaam en toegangscode misbruikt c.q. misbruiken, in welke vorm dan ook, staat het Bek vrij (zonder nadere aankondiging) om de toegang tot haar brandportal te weigeren en alle bestaande en toekomstige verplichtingen (voor Bek) op te schorten of eenzijdig te beëindigen zonder dat Bek daarbij schadeplichtig wordt.
3. De opdrachtgever vrijwaart Bek voor alle vormen van schade die wordt geleden als gevolg van misbruik.
4. In geval van onderhoud aan de brandportal zal Bek, zoveel als mogelijk tijdig informeren. Nadat een order via de brandportal is geplaatst, zal de opdrachtgever van Bek per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen.

 

Artikel 5: Totaal oplossingen en marketingprojecten
1. Indien Bek door de opdrachtgever wordt ingeschakeld voor een totaaloplossing/opdracht, zoals de ontwikkeling van een marketing en communicatieadvies waarbij ook software en ict-diensten geleverd worden (zoals de ontwikkeling van een website (en hosting), apps en andere ict-diensten in de ruimste zin van het woord), dan sluit Bek met de opdrachtgever een afzonderlijke SLA-overeenkomst. De service vanuit Bek met betrekking tot de eerstelijnshelpdesk en de bereikbaarheid is een inspanningsverplichting om storingen zo snel mogelijk en naar beste vermogen op te lossen.
2. De kosten van gebruik van de helpdesk zijn niet kosteloos. De kosten worden vastgelegd in een SLA-overeenkomst.
3. Bek zal, zoveel als redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zorg dragen voor de vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever in dit kader aangeleverde bedrijfs- en klantgegevens.
4. Indien Bek in het kader van een totaaloplossing of opdracht als bedoeld in lid 1 ook materialen aan de opdrachtgever levert, dan is de aansprakelijkheid van Bek jegens de opdrachtgever gereguleerd als beschreven in art. 21 van deze voorwaarden.

 

Artikel 6: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Bek met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Bek ontstane kosten en/of schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Bek geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Bek reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven is niet mogelijk.

 

Artikel 7: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die Bek voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 8: Prijswijzigingen
1. Bek bedingt bij dezen uitdrukkelijk het voorbehoud om eventuele wijzigingen in een bieding of offerte eenzijdig aan te brengen en door te voeren met betrekking tot prijswijzigingen, maatvoering en kleurstellingen als gevolg van onvoorziene of gewijzigde (markt)omstandigheden.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle andere soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Bek tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. Bek is ook gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of gehouden te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk verstrekte specificaties aanbrengt, zoals auteurscorrecties, gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen of van zet-, druk- en andere proeven. Bek zal binnen redelijke grenzen aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestaties niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestaties afwijkt.

 

Artikel 9: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet-tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Bek is vereist.
2. Bek is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten alvorens verder te leveren.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Bek zekerheid te stellen voor de voldoening van alle bestaande en toekomstige te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Bek daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Bek aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid l van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
5. Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage. De buitengerechtelijke kosten worden bij een handelsovereenkomst gesteld op 15% van de hoofdsom plus rente zulks met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 10: Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Bek haar bedrijf uitoefent.
2. Bek is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Bek te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Bek ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. De levering van alle zaken door Bek vindt plaats onder igendomsvoorbehoud.
5. De opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken anders dan in overeenstemming met zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden dan wel te verzwaren.
6. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van enige met Bek gesloten overeenkomst(en)evenals ter zake van door of namens Bek ten behoeve van de opdrachtgever verleende diensten en verrichtte werkzaamheden.
7. Het eigendomsvoorbehoud blijft daarom ook gelden voor zaken die al geleverd en betaald zijn indien andere leveranties – zowel eerdere als latere – onbetaald zijn gebleven.
8. Bek is bevoegd om indien de opdrachtgever met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat deze niet of te laat zal betalen, alle door Bek geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid eigendom zijn gebleven terstond terug te nemen. De opdrachtgever verplicht zich om alle medewerking, informatie en toegang te verschaffen nodig voor revindicatie.
9. De opdrachtgever zal, zolang de zaken onder het eigendomsvoorbehoud van Bek vallen, opslaan, bewaren en beheren als goed huisvader alsmede verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s op schade (bijv. brand, water en diefstal). In het geval van schade aan de door Bek onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, stipuleert Bek nu al voor alsdan een pandrecht op de schadevordering die opdrachtgever alsdan op haar verzekeraar zal verkrijgen.
10. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van alle huidige en in de toekomst gangbare overdracht- en verbindingsmogelijkheden zoals internet, telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Bek door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
11. Bek is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Opslag vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
12. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Bek van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Bek verloren gaat of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Bek op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

 

Artikel 11: Termijn van levering
1. Een door Bek opgegeven termijn van levering is, tenzij anders schriftelijk aangegeven, geen fatale termijn. Bek is dan pas eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van Bek aan een overeengekomen fatale termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 14 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Bek in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Bek gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Bek mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Bek, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 1 van artikel 8 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 19 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 9 bepaalde, is een overeengekomen fatale termijn niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Bek nodig is. Bek is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Bek de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 12: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden om na aflevering direct te onderzoeken of Bek de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Bek direct schriftelijk in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt.
2. Bek is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. De prestatie van Bek geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

Artikel 13: Inhoud en wijziging overeenkomst
1. De opdrachtgever draagt het risico voor een foutieve inhoud of uitvoering van de overeenkomst (en daaruit voortvloeiende schade), indien deze haar oorzaak vindt in door Bek niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen. Ook als die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 14: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden om alle door hem ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze direct schriftelijk gecorrigeerd en goedgekeurd aan Bek terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning, dat Bek de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Bek is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 15: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer-of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: -oplage tot 20.000 eenheden: 10%; -oplage van 20.000 en meer: 5%. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Bek ter inzage. Bek zal deze desgewenst kosteloos toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door Bek gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Bek ter inzage. Bek zal deze desgewenst kosteloos toezenden.

 

Artikel 16: Duurovereenkomsten: periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke (regelmatige) uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
3. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel dient, uit oogpunt van bewijs, door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
4. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

Artikel 17: Auteursrechten, etc.
1. De opdrachtgever garandeert Bek, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Bek zowel in als buiten rechten voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Bek bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk komt vast te staan, dat Bek door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Bek de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Bek steeds de rechthebbende op alle auteursrechten die kunnen ontstaan op de door haar in haar opdracht bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde (digitale) werken zoals informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen of bewerkingen. Dat geldt ook voor alle soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door Bek volgens haar vormgeving te leveren of geleverde (digitale) werken zoals informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Bek bestaat, niet zonder schriftelijke toestemming van Bek in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Bek het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Bek in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
6. Een schending van een van de hierboven genoemde artikelen en de daarin opgenomen verplichtingen leidt tot een door de opdrachtgever aan Bek verschuldigde direct opeisbare boete ineens van € 15.000,00 en vervolgens € 1.000,00 per dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van € 150.000,00.

 

Artikel 18: Eigendom productiemiddelen, etc.
1. Alle door Bek vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro-en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven haar eigendom, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. Bek is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
3. Bek is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Bek en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Bek zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Bek instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 19: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Indien met Bek is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient deze voor de aanlevering zorg te dragen op een, ten behoeve van een normale planmatige productie als, tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies aan Bek vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Bek vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat Bek een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Bek houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. Bek is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. Bek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst als dat een oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkerwijs voor Bek onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Bek getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
5. Bek staat niet in voor eigenschappen zoals houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van die eigenschappen. Dat geldt ook voor de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en ook wanneer niet-deugdelijke informatie is verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Bek noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of antismetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden Bek op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
8. Bek is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze haar eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Bek gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de bedoelde resten bij Bek af te halen.

 

Artikel 20: Overmacht
1. In geval van een overmachtssituatie als bedoeld in art 6: 75 BW en in ieder geval bij oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, stakingen, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, hebben zowel Bek als de opdrachtgever het recht om toekomstige verplichtingen op te schorten.
2. Indien de overmacht langer duurt dan een maand, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst voor toekomstige verplichtingen te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
3. Bek is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen of delen ervan verliest.
4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. ten aanzien van reeds geleverde zaken) te ontbinden.

 

Artikel 21: Aansprakelijkheid
1. Bek is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, behoudens en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bek.
2. Bek is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, van welke aard dan ook van de opdrachtgever.
3. Bek is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Bek te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Bek niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
4. Aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaalt, te vermeerderen met het eigen risico.
5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw.
6. Schadeclaims dienen door de opdrachtgever binnen één jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na die periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.
7. Indien Bek ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en Bek alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 22: Geschillen
1. Alle geschillen tussen Bek en haar opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van Bek, tenzij de wet een andere rechtsgang dwingendrechtelijk voorschrijft.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Download onze voorwaarden:

Leveringsvoorwaarden
Inkoopvoorwaarden